czech slovakia

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
.....................................................................................................................................................................................................................

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.oksport.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je OK UNIVERSE, s.r.o. se sídlem Rodinova 1013/9, 695 01  Hodonín, IČ: 06336795, DIČ: CZ06336795, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 101508, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 Vymezení pojmů
.........................................................................................................................................................................................................................

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
...............................................................................................................................................................................................

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, má možnost se s nimi seznámit a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
..............................................................................................................................................................................................

Objednávku je možné učinit on-line prostřednictvím nákupního košíku, emailem nebo telefonicky. Jakákoliv forma objednávky je závazná.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Náležitosti objednávky

U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:

  • jméno, firemní údaje – jméno firmy, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
  • dodací adresa , fakturační údaje (pokud jsou odlišné od dodací adresy)
  • telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
  • případné doplňující údaje

Neakceptujeme objednávky s dodatkem nebo odchylkou nabízeného zboží (tzn. pokud nabízíme konkrétní model bundy pouze v červené barvě, nelze objednat v žádné jiné).

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, napište to do poznámky.

 

 Ochrana osobních údajů
...................................................................................................................................................................................................

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
..................................................................................................................................................................................................

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Práva a povinnosti prodávajícího
..................................................................................................................................................................................................

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

Práva a povinnosti kupujícího
............................................................................................................................................................................................................

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

V případě, že uvedená dostupnost zboží neodpovídá reálné, musí být kupující prodávajícím o této skutečnosti neprodleně informován, a touto skutečností zaniká uzavřená kupní smlouva, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí vracené zboží odeslat zpět do 14. dne od převzetí věci. Poštovné při vrácení zboží platí kupující sám. Adresa pro vrácení zboží je následující: OK SPORT, Rodinova 9, 695 01 Hodonín. Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy,  v souladu s § 1832 odst. 2 OZ, jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. V  souladu s § 1820 písm. g) si prodávájící  vyhrazuje právo snížit vrácenou částku o náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). Peněžní prostředky vracíme na účet zákazníka, uveďtě číslo účtu jako součást odstoupení od smlouvy.  Prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku. Poštovné si hradí kupující sám. Do zásilky s vráceným zbožím je třeba, kromě odstoupení od smlouvy, vložit fakturu, která byla prodávajícím ke zboží vystavena.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran
............................................................................................................................................................................................................

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Reklamační řád
.........................................................................................................................................................................................................

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u firmy OK UNIVERSE, s.r.o. v internetovém obchodě www.oksport.eu a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může slouží zároveň jako záruční list.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje provozovatele e-shopu (viz. kontaty), pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží

Není-li na faktuře nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Při uplatnění reklamace zjištěných vad doporučuje prodávající kupujícímu v zájmu rychlého vyřízení zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení a specifikací reklamované vady.

Prodávající rozhodne o podané reklamaci ve lhůtě maximálně 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu zboží za nové.

Reklamace zásilky je řešena v odstavci Povinnosti kupujícího.

Záruka prodávaného zboží se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného a užívání produktů. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku.

Prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.

Adresa pro zaslání reklamace:
OK UNIVERSE, s.r.o.
Rodinova 1013/9
695 01  Hodonín

 

Doprava a platba
............................................................................................................................................................................................................

Ceny za dopravu a k tomu možné způsoby platby najdete při nahlédnutí do košíku. V případě kliknutí na určitý způsob dopravy se Vám zobrazí konkrétní nabídka způsobu platby a případného poplatku. Nabízíme též platbu platební kartou on-line (tato možnost se Vám v košíku zobrazí až v případě, kdy je tam vloženo zboží), kdy jste přesměrováni na platební bránu Go Pay, která splňuje bezpečnostní standardy typu 3D-Secure stanovené karetními asociacemi.

Všechny dopravní společnosti, které máme v nabídce vč. České pošty doručují zásilky následující pracovní den po jejich odeslání.

Na Slovensko a odesíláme Slovenskou poštou nebo si lze vyzvednout zboží v naší prodejně v příhraničním městě Hodonín.

 

ODESÍLÁNÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Česká pošta
V případě zasílání do ČR posíláme zboží formou obchodního balíku, tzn. zboží máte do druhého dne doma. Pokud pošťák nikoho nezastihne na Vámi uvedené adrese, nechá Vám Česká pošta výzvu k vyzvednutí balíku ve Vaší schránce a po dobu několika následujících dnů si je můžete zásilku vyzvednout na poště.

INTIME
Dopravní společnost INTIME Vás kontaktuje prostřednictvím SMS a emailem. V případě potřeby změny doby dodání, její upřesnění nebo dalších změn můžete kontaktovat kurýra, jehož telefonní číslo je součástí informační sms od společnosti INTIME.

TOPTRANS
Dopravní společnost Toptrans kontaktuje adresáta na mail a následně na uvedené mobilní číslo. V případě konkrétních požadavků ohledně doby dodání můžete zavolat kurýrovi Toptrans, se kterým se dohodnete na době dodání. Telefonní číslo na kurýra bude uvedené v mailu a sms od dopravce Toptrans.

 

Vyzvednutí v kamenné prodejně
Pokud si vyberete vyzvednutí zboží v kamenné prodejně, přijímáme za toto zboží pouze platbu v hotovosti při převzetí nebo lze zaplatit převodem na účet. V takovém případě lze vyzvednout zboží nejdříve v den připsání platby na účet, o kterém Vás budeme informovat mailem. Kamenná prodejna se nachází na adrese Rodinova 9, Hodonín. Vaše objednané zboží je pro Vás na prodejně rezervováno maximálně 2 následující dny od Vašeho objednání, v případě dodatečného naskladnění, kdy zboží není skladem, je rezervace také provedena maximálně 2 následující dny ode dne přijetí zboží na sklad. V den přijetí zboží na sklad budete vyrozuměni mailem, event. po předchozí domluvě sms zprávou.

Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení vytisknutého potvrzovacího mailu s informací, že zboží je připraveno na prodejně k vyzvednutí, který Vám přijde na uvedenou mailovou adresu.

 

ZPŮSOBY PLATBY

Platbu si můžete zvolit buď na dobírku, tzn. zboží uhradíte až při převzetí nebo převod na účet. Při platbě převodem na účet je zboží zasláno nejpozději do druhého dne po připsání na účet. V případě, že se tak nestane, má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, písemně (formou mailu), toto odstoupení sdělit a peníze mu budou nejpozději do 7 dní vráceny na účet, ze kterého přišly. Při platbě převodem na účet je zboží rezervováno do konce třetího pracovního dne od objednání, tzn. je potřeba dát příkaz k úhradě nejpozději následující den po objednání, jinak neručíme za to, že bude zboží skladem, pokud dorazí platba později. V takovém případě se buď dohodneme na pozdějším doručení zboží nebo má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, písemně (formou mailu), toto odstoupení sdělit a peníze mu budou nejpozději do 7 dní vráceny na účet, ze kterého přišly.

Číslo účtu pro nákup zboží převodem z účtu: 4969517319/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Pokud si vyberete vyzvednutí zboží v kamenné prodejně, přijímáme za toto zboží pouze platbu v hotovosti při převzetí nebo lze zaplatit převodem na účet. V takovém případě lze vyzvednout zboží nejdříve v den připsání platby na účet, o kterém Vás budeme informovat mailem. Kamenná prodejna se nachází na adrese Rodinova 9, Hodonín. Vaše objednané zboží je pro Vás na prodejně rezervováno maximálně 2 následující dny od Vašeho objednání, v případě dodatečného naskladnění, kdy zboží není skladem, je rezervace také provedena maximálně 2 následující dny ode dne přijetí zboží na sklad. V den přijetí zboží na sklad budete vyrozuměni mailem, event. po předchozí domluvě sms zprávou.

Zboží, které je skladem, odesíláme v den objednání, nejpozději následující pracovní den. V den odeslání jste informováni o odeslání zásilky.

 

ODESÍLÁNÍ NA SLOVENSKO

Zboží odesíláme Slovenskou poštou. Platbu za zboží si můžete zvolit buď na dobírku, tzn. zboží uhradíte až při převzetí nebo převod na účet do Slovenské Sporiteľny. Při platbě převodem na účet je zboží zasláno nejpozději do druhého dne po připsání na účet. V případě, že se tak nestane, má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, písemně (formou mailu), toto odstoupení sdělit a peníze mu budou nejpozději do 7 dní vráceny na účet, ze kterého přišly. Při platbě převodem na účet je zboží rezervováno do konce třetího pracovního dne od objednání, tzn. je potřeba dát příkaz k úhradě nejpozději následující den po objednání, jinak neručíme za to, že bude zboží skladem, pokud dorazí platba později. V takovém případě se buď dohodneme na pozdějším doručení zboží nebo má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, písemně (formou mailu), toto odstoupení sdělit a peníze mu budou nejpozději do 7 dní vráceny na účet, ze kterého přišly.

Při nákupu zboží převodem z účtu zašlete platbu na náš účet vedený u Slovenské Sporiteľny

IBAN:  SK5909000000005135144506 , jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Vyzvednutí v kamenné prodejně
Pokud si vyberete vyzvednutí zboží v kamenné prodejně, přijímáme za toto zboží pouze platbu v hotovosti při převzetí nebo lze zaplatit převodem na účet. V takovém případě lze vyzvednout zboží nejdříve v den připsání platby na účet, o kterém Vás budeme informovat mailem. Kamenná prodejna se nachází na adrese Rodinova 9, Hodonín. Vaše objednané zboží je pro Vás na prodejně rezervováno maximálně 2 následující dny od Vašeho objednání, v případě dodatečného naskladnění, kdy zboží není skladem, je rezervace také provedena maximálně 2 následující dny ode dne přijetí zboží na sklad. V den přijetí zboží na sklad budete vyrozuměni mailem, event. po předchozí domluvě sms zprávou.

Příjemný nákup přeje kolektiv oksport.eu

 

 

ZDZhMWU